Развој и примјена експертских система у техничкој дијагностици

Назив пројекта РАЗВОЈ И ПРИМЈЕНА ЕКСПЕРТСКИХ СИСТЕМА У ТЕХНИЧКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ
Датум почетка/ завршетка пројекта 15.10.2010 – 15.04.2012.
Финансијер пројекта Министарство науке и технологије Републике Српске
Одобрени износ 8.000 КМ
Руководилац пројекта Доц. др Ранко Антуновић
Чланови пројектног тима
  1. Александар Вег, Редовни професор
  2. Душан Голубовић, Редовни професор
  3. Небојша Радић, Доцент
  4. Тихомир Латиновић, Доцент
  5. Нинослав Зубер, Виши асистент
  6. Александар Кошарац, Виши асистент
  7. Срђан Васковић, Асистент
  8. Давор Милић, Асистент
Институције задужене за рад на пројекту Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет
Кратак опис пројекта Употреба експертних система је неопходна тамо гдје у једном ограниченом дијелу области не постоје алгоритамска рјешења и не постоје потпуно дефинисана теоријска рјешења или тамо гдје постоји теорија, али практично није могуће све теоријске случајеве обрадити посредством алгоритма у задовољавајућем временском интервалу. И у једној и у другој ситуацији искуствено знање експерта се кориси да успостави рјешење на бази експертизе. Основна разлика између експертних система и других система за обраду података састоји се у кориштењу симболичке а не нумеричке представе и хеуристичког претраживања решења а не давања готовог решења.
Развој микропроцесорске технологије и на њој заснованог дигиталног процесирања сигнала омогућио је значајан искорак у том правцу. Са додатно укљученим вибрацијско-дијагностичким надзором стања, у спрези са аналитичким методама, може се истражити динамичко понашање система, идентификоват узрок неисправности у самој фази његовог настајања и заштитити систем од нежељених хаварија.
Непосредним надзором и дијагностичком анализом стања, са тачно одређеним дијагностичким методама, добија се квалитетан увид о “здрављу“ техничког система, те се акције одржавања спроводе када је то стварно потребно. На тај начин можемо управљати машинама и процесом у цјелини што резултира повећању сигурности рада система, смањењу трошкова у одржавању и повећању профитабилности, што је један од услова за тржишно пословање.
Циљ пројекта I фаза истраживања
селекција и вредновање свих постојећих развијених дијагностичких модела и упоредна анализа са сопственим развијеним моделима
анализа и могућности примјене посојећих развијених експертских система на пољу техничке дијагностике
поставка и развој оптималног модела дијагносике и вредновање у односу на постојеће развијене система
поставка и развој система за аутоматску дијагностику динамичког проблема код свих стандардних машина у индустријској употреби
II фаза истраживања
развој апликативног софтвера за изабране дијагностичке моделе
развој нове база знања која би увећавала и континурано побољшавала стандардну базу знања која долази уз тренутно имплементиране дијагностичке системе у привредним субјектима
III фаза истраживања
имплементација развијеног модела у привредним субјектима и анализа добијених резултата
израда Елабората поменутих истраживања са анализом и детаљним прегледом добијених резултата
презентација добијених резултата истраживања на домаћим и међународним научним скуповима
Значај пројекта У научном смислу очекује се да ово истраживање допринесе развоју једне релативно младе научне области и продубљивању знања на пољу техничке дијагностике и експертних система.
Били би искориштени постојећи и ново развијени дијагностички системи за стандардне машине, који би требали омогућити дијагнозу једног широког спектра грешака на свим типовима ротационих машина.
Упоредо са тим, на бази властитих истраживања, уносила би се нова база знања која би увећавала и континурано побољшавала стандардну базу знања која долази уз тренутно имплементиране дијагностичке системе.
Сама структура ANN (умјетне нервне мреже) базне функције омогућава да се укључи у мрежу властито искуство и знање преко нових образованих узорака или ,,чињеница,,. За већ постојеће дијагнозе, могло би се креирати и допунити мрежа потпуно новим чијеницама, или придружити чињенице које су ископиране из стандардне базе правила којом је опремљен систем. Дефинисана чињеница се може односити на једну одређену компоненту машине у ,,стварној експлоатацији,, дијелови турбине или система: лежајеви, зупчаници и др. и постаје саставна карактеристика те компоненте. Уколико ниједна од постојећих дијагноза није прикладна може се увести потпуно нова дијагноза.
Остварени резултати истразивања били би презентирани на научним скуповима и имплементирани на привредне субјекте у Републици Српској и њеном окружењу. Овакав вид истраживања би неминовно допринио побољшању одређених наставних јединица на нашим Универзитетима као и новим прилазима у одржавању постројења и оптимизацији производних јединица у цјелини.