Лабораторија за CNC машине алатке и CIM системе

Руководилац лабораторије: Проф. др Мирослав Милутиновић
Е-пошта: miroslav.milutinovic@ues.rs.ba

Опрема и дјелатности лабораторије:

1. CNC глодалица Concept MILL 450

4 нумерички управљане осе

Могућност израде дијелова до димензија 600x500x500 mm

2. CNC глодалица Concept MILL 250

4 нумерички управљане осе

3. CNC струг Concept TURN 450

Додатни погон за гоњене алате

Могућност израде дијелова до 300 mm дужине и 210 mm пречника

4. Рачунарска опрема и екстерно програмабилне јединице за CNC програмирање

Лабораторија посједује и симулациони софтвер EMCO WIN NC који омогућава студентима развој креативних способности у подручју моделовања и симулација процеса обраде.

Основна дјелатност лабораторије за CNC машине алатке и CIM системе јесте научно-истраживачки рад у подручју моделовања и симулације обрадних процеса, пројектовање и симулације обрадних процеса коришћењем софтерског пакета CATIA, као и програмирање CNC машина алатки и CAM моделовање.

У Лабораторији се, такође, спроводи знатан дио наставног процеса на различитим  предмета кроз низ аудиторних и лабораторијских вјежби.

Поред научно-истраживачког рада лабораторија располаже могућностима за низ комерцијалних активности, кроз програме обуке на CNC машинама алаткама, као и могућности сарадње са правним и физичким лицима у области обраде метала.

Сви елементи флексибилне аутоматизације омогућују високу флескибилност и продуктивност производних система за израду сложених дијелова у појединачној и серијској производњи. Основни и допунски услови које испуњава CNC машина алатка дефинишу њене могућности. Основни услови подразумјевају да CNC машина алатка мора остварити првенствено одговарајућу тачност обраде и квалитет обрађене површине, а при томе остварити висок ниво продуктивности и економичности. Допунски услови подразумјевају више функционалних карактеристика CNC машина алатки, као што су:  велике брзине резања, обрада у тешком режиму, велика погонска снага, велика статичка и динамичка крутост машинског система, велики степен механизације и аутоматизације у манипулационим процесима измјене алата и обратка, као и измјенљивост модула и функционалних склопова.

Компјутерски управљане машине алатке примјењују се за израду обрадака са просторно сложеним површинама, високог квалитета обрађене површине и са високом тачношћу мјера и геометријских облика.

Сходно претходно наведеном, а у циљу унапређења и афирмације производног машинства и машинске струке уопште формирана је лабораторија за CNC машине алатке и CIM системе.

Лабораторија је почела са радом након имплементације пројекта „Модернизација Универзитета у Источном Сарајеву“.