Историјат

Машински факултет Источно Сарајево је интегрисани дио Универзитета у Источном Сарајеву.

Кратак историјски осврт настанка Факултета:

 • 1958 – Почео је са радом Машински одсјек Техничког факултета у Сарајеву, тада су у саставу Факултета осим Машинског били Грађевински и Архитектонски одсјек.
 • 1961 – Основан Машински факултет у Сарајеву, настао издвајањем Машинског одсјека из састава Техничког факултета и припајањем Дрвно-индустријског одсјека Шумарског факултета у Сарајеву.
 • За првог декана Машинског факултета у Сарајеву изабран је Професор Драгослав Мирковић.
 • 1992 – Одлуком Народне скупштине Републике Српске о издвајању високошколских установа из Универзитета у Сарајеву, Машински факултет у Српском Сарајеву наставио је са радом у Вогошћи под називом: Универзитет у Сарајеву Републике Српске, Машински факултет Српско Сарајево – Вогошћа, , на основу чега је уписан у судски регистар Основног суда у Српском Сарајеву бр.И-368/94 од 08. јуна 1994. године.
 • За првог декана Машинског факултета у Српском Сарајеву именован је Професор Момир Шаренац.
 • 1996 –  Одлуком Министарства просвјете и културе бр.У-858/96, сједиште Факултета је пребачено у Српско Сарајево. Након привременог смјештаја на Пале, трајно сједиште Факултета је Лукавици, Вука Караџића 30.
 • 1997 – Машински факултет је наставио са радом као организациона јединица Универзитета у Источном Сарајеву. Пуни назив Факултета је: Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет Источно Сарајево.
 • Дан Факултета је 8. јун.
 • Данас се студирање на Факултету остварује на основу акредитованог студијског програма и у складу је са Правилима студирања заснованим на Европском систему преноса и Акумулирања бодова ECTS – EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM. На Факултету се организује студиј у три циклуса, у складу са Законом.
 • Ови студији се завршавају стицањем одређених квалификација, везаних за опште прописе за сваки циклус, заснованих на исходима учења и стеченим ECTS бодовима, а у складу са оквирним квалификацијама за високо образовање на европском подручју и другим међународно признатим степенима високог образовања.
 • У оквиру дјелатности високог образовања, Факултет обавља образовну, наставну, научноистраживачку, експертско-консултантску и издавачку дјелатност, а може обављати и друге послове којима се комерцијализују резултати научноистраживачког рада.