Лабораторија за примијењену механику и машинске конструкције

Руководилац лабораторије: Проф. др Ранко Антуновић
Контакт: 057/340-847, лок. 102
Е-пошта: ranko.antunovic@ues.rs.ba

Опрема и дјелатности лабораторије:

1. Развој нових мјерних уређаја и надзорно-дијагностичких система

Модуларни мјерно-аквизициони систем

Програмски пакет LabView Full Development System

Пробни сто за динамичка испитивања

2. Вибродијагностичка испитивања и анализе

Модуларни преносни анализатор вибрација CMXA 75

Двоканални анализатор

3. Мјерење и анализа буке

Заштита околине (праћење буке у градовима)

Здравље и безбједност (праћење буке у погонима и на радним мјестима)

Акустика грађевинских објеката

Индустрија

4. Нумеричка анализа конструкција и мјерење заосталих напона комплексних система

DynaLog Strain Meter

5. Термовизија

Температурни опсег од -20 до 15000C

FLIR Е4:
Осјетљивост 0,150C
Видно поље: 450x340

SKF TKTI 31:
Осјетљивост 0,060C
Снимање до 5 температура са посебном емисијом истовремено
Аудио запис

6. Програм баланс машина

Балансер CMXA

7. Мјерење силе

AXIS FB10K

Опсег 10 kN

8. 3Д скенер

NextEngine

3600 ротирајући сто
Излазни формати: STL, OBJ, VRML, XYZ, PLY

9. Испитивање тврдоће материјала

HARTIP 1000

Мјерење тврдоће по Leeb-у

Скале: HL/HRC/HRB/HB/HV/HS

Радна температура од -10 до +450C

10. Обуке и семинари

Наш рад је усклађен са одговарајућим прописима, стандардима и препорукама исказаним кроз коришћење одговарајућих ISO, EN и BAS стандарда и препорука.

Дјелатност Лабораторије за примијењену механику и машинске конструкције у области конструкција

 • Унапређење процеса развоја и конструисања производа;
 • Модели, основни принципи и методе у РП;
 • Развој и избор метода за: планирање циља; анализу циља: структуирање проблема; тражење алтернативних рјешења; одређивање радних карактеристика производа; доношење одлука; осигурање постизања циља;
 • Моделирање техничких система у подручју функције, физичких ефеката и облика;
 • Правила, принципи као и мјесто и улога обликовања у развоју производа;
 • Прорачун и структурна анализа конструкција за експлоатационе услове;
 • Структуирање проблема у РП;
 • Развој и конструисање варијантних производа;
 • Еколошки аспекти у развоју производа;
 • Методолошки приступ развоју производа са аспекта технологичности;
 • Визуализација и интеракција у развоју производа;
 • Животни циклус производа (PLM) и информациони системи;
 • Животни циклус система знања и програмски пакети за системе знања;
 • Методе моделирања и оптимизације процеса развоја производа;
 • Управљање иновацијама и технологијом у РП;
 • Организација учења као фокус менаџмента знања;
 • Менаџмент људским ресурсима у процесу развоја производа;
 • Трансфер знања и ефикасно искоришћење расположивог знања.Тимски рад. Евалуација компетенција учесника у тиму;
 • Менаџмент варијантним рјешењима и комплексношћу;
 • Управљање иновационим кооперативним пројектима;
 • Развој и примјена метода за доношење одлука у РП;
 • Примјена метода за осигурање постизања циља;
 • Развој и конструисање преносника снаге (редуктора и мултипликатора – зупчастих, пужних, ланчаних, каишних, фрикционих, планетних преносника, варијатора, мјењача, комбинованих преносника);
 • Прорачун поузданости преносника снаге;
 • Испитивање и дијагностика машинских система и конструкција;
 • Развој и примјена апликативних софтвера за конструисање;
 • Сарадња са појединим радним организацијама на плану формирања заједничких истраживачко-развојних тимова;
 • Сарадња са појединим радним организацијама на плану истраживања и развоја машина различите намјене према захтјевима индустрије;
 • Сарадња са научно-истраживачким центрима у свјету на плану израде заједничких пројеката ЕУ (FP7, DAAD, Tempus, и др.);
 • Сарадња са научно-истраживачким центрима у свијету на плану глобалног развоја производа;
 • Иницирање код државних институција и органа локалне власти развој привредног система у складу са свјетским стандардима за развој квалитетних, тржишно конкурентних производа;
 • Предлагање и израда идејних рјешења за увођење свјетских стандарда за одрживи развој за постојеће и новооформљене привредне и услужне субјекте у њихов систем пословања;
 • Давање препорука нових метода у организовању пословања, како би се помогло предузећима да се усмјере на развој и производњу квалитетних, тржишно конкурентних производа, у циљу опстанка на тржишту;
 • Организовање CAD/CAE семинара корисницима апликативних софтвера у области моделирања, израде конструкционе документације, симулација, примене методе коначних елемената у анализи напонско деформационог стања конструкција (Solid Works, INVENTOR, Solid Edge, CATIA, Pro/ENGINEER, AutoCAD, Ansys, NASTRAN, PATRAN,…);
 • Развој и дефинисање поступака техничке дијагностике у процесу одржавања машинских постројења, преносника, жељезничких возила.
 • Управљање пројектима развоја иновираних производа, у националним и инетрнационалним оквирима;
 • Иновациони менаџмент, трансфер знања;
 • Организовање едукативних активности (обуке, курсева, тренинга, семинара, конференција) за студенте других високошколских установа и инжењере из праксе, у просторијама центра или на лицу мјеста (у предузећима или компанијама).

Слика 1. Подручје примјене CAD, CAM, CAP, CAE, CIM, CAA и CAT система

У прилогу су неки примјери развоја иновираних производа, као резулатат рада студената, уз кориштење постојећих знања из области машинских конструкција и интегрисаног развоја производа.

Слика 2. 3Д приказ машине за истовремено сјечење и цијеђење јабучастог воћа

Слика 3. 3Д приказ машине за истовремено сјечење и цијеђење јабучастог воћа (поглед одозго)

Слика 4. Машина за резање и бушење керамичких плочица

Слика 5. 3Д модел алата за бушење керамичких плочица

Слика 6. 3Д модел машине за извлачење трупаца