Катедра за примијењену механику

Основна намјена Катедре за примијењену механику је да омогући студентима успјешно усвајање основних знања из фундаменталних предмета основног дијела студија, а који су неопходни за успјешно савладавање градива у оквиру каснијег усмјереног студирања на факултету. На Катедри се изучавају области на којим се стичу знања потребна за анализу и прорачун битних параметара техничких система (силе, закони кретања, димензионисање, биланс механичке енергије), што је предуслов за савладавање проблематике везане за проучавање бројних техничких области у машинској техници (конструисање, мотори и возила, производни процеси, итд.)

Руководилац катедре: др Небојша Радић, редовни професор
Замјеник руководиоца катедре: др Дејан Јеремић, ванредни професор
Секретар катедре: др Дејан Јеремић, ванредни професор

Чланови катедре су:

Редовни професори:
др Ранко Антуновић – Машински факултет Источно Сарајево
др Небојша Радић – Машински факултет Источно Сарајево

Ванредни професори:
др Дејан Јеремић – Машински факултет Источно Сарајево

Доценти:
др Никола Вучетић – Машински факултет Источно Сарајево

Предмети који припадају катедри:

Предмети на Машинском факултету у Источном Сарајеву:

I циклус студија – 240 ECTS

 • Механика 1
 • Механика 3
 • Отпорност материјала 2
 • Механика 4
 • Механика машина (механизми) (изборни)
 • Метод коначних елемената
 • Механика 2
 • Отпорност материјала 1
 • Нумеричке методе у инжењерству
 • Моделовање и симулације (изборни)
 • Теорија механизама (изборни)
 • Вибрације и бука (изборни)
 • Мехатроника

 

II циклус студија – 60 ECTS

 • Планирање експеримента
 • Теорија методе коначних елемената
 • Механика механизама и машина (изборни)
 • Механика робота и манипулатора (изборни)
 • Осцилације и стабилност композитних плоча и љуски (изборни)
 • Пројектовање надзорно дијагностичких система (изборни)

Лабораторије:

 • Лабораторија за примијењену механику и машинске конструкције
 • Руководилац лабораторије: др Ранко Антуновић, редовни професор

Основне информације о катедри:

Главни задатак Катедре за примијењену механику је образовање и истраживање у области механике крутих и чврстих тијела. Наставни процес се организира према захтјевима ECTS система, а наставни планови и програми се стално анализирају, те осавремењују и побољшавају. Бројни уџбеници, књиге и скрипте су објављени од стране наставног особља, а у завршној припреми за штампу су и неки нови, тако да је издавачка активност стална на катедри.

У склопу катедре је и Лабораторија за примијењену механику и машинске конструкције. Лабораторија располаже са одређеним бројем инструмената и опреме, а у процедури је осавремењивање и набавка нове опреме.

Чланови катедре имају задатак сталног усавршавања, што се огледа у стицању академских звања те стручног усавршавања. Чланови катедре учествује и на бројним научним скуповима. Катедра има активну сарадњу с осталим катедрама Универзитета у Источном Сарајеву, те другим научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству. Остварује се и добра сарадња и са привредним субјектима.