СМЈЕР 3 – Термоенергетика и процесно машинство (ТЕПМ)

ТРЕЋА ГОДИНА

Р.БР. ШИФРА ПРЕДМЕТА НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС СЕМЕСТАР БРОЈ ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ECTS
П В
23. О–5.4–ЗП.23 Основи аутоматског управљања О 5 45 30 6
24. О-5.5-ЗП.24 Транспортна средства О 5 45 30 5
25. О–5.4–ТЕПМ.1 Транспортни процеси О 5 30 30 5
26. О–5.4–ТЕПМ.2 Увод у енергетику и процесну технику О 5 30 30 5
27. О–5.4–ТЕПМ.3 Обновљиви извори енергије и околина О 5 30 30 5
28. И–5.4–ТЕПМ.1 .1 Цијевни водови И 5 30 15 4
.2 Компоненте технолошких система
29. О–6.4–ТЕПМ.4 Топлотни и дифузиони апарати О 6 30 30 5
30. О-5.4-ЗП.25 Економика и организација производње О 6 30 30 5
31. О–6.4–ТЕПМ.5 Индустријске пећи О 6 45 30 5
32. О–6.4–ТЕПМ.6 Пројектовање процесних система О 6 30 30 5
33. И–6.4–ТЕПМ.2 .1 Основе гасне технике И 6 30 30 5
.2 Предузетничко инжењерство
34. И–6.4–ТЕПМ.3 .1 Метод коначних елемената И 6 30 30 5
.2 Турбомашине – основе
35. О-6.0-СП.1 Стручна пракса О
УКУПНО ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ: 405 345
УКУПНО ECTS 60

НАПОМЕНА: У силабусима предмета су написана имена наставника и сарадника, који су изводили наставу у академској години када је студијски програм лиценциран.

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Р.БР. ШИФРА ПРЕДМЕТА НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС СЕМЕСТАР БРОЈ ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ECTS
П В
36. О–7.4–ТЕПМ.7 Термоенергетска постројења О 7 30 30 5
37. О–7.5–ТЕПМ.8 Гријање и вентилација О 7 45 30 5
38. О–7.4–ТЕПМ.9 Заштита животне и радне средине О 7 30 30 5
39. О–7.4–ТЕПМ.10 Мјерење и управљање у процесној индустрији О 7 30 30 5
40. И–7.4–ТЕПМ.4 .1 Управљање квалитетом И 7 30 30 5
.2 Хемијске и биохемијске операције и апарати
.3 Технологија рециклаже
41. И–7.4–ТЕПМ.5 .1 Парне турбине И 7 30 30 5
.2 Гасне турбине
.3 Пумпе, компресори, вентилатори
42. О–8.5–ТЕПМ.11 Техника климатизације О 8 45 30 5
43. О–8.4–ТЕПМ.12 Расхладна постројења О 8 30 30 5
44. О–8.4–ТЕПМ.13 Одржавање техничких система О 8 30 30 5
45. И–8.4–ТЕПМ.6 .1 Механичке операције и уређаји И 8 30 30 5
.2 Парни котлови
46. И–8.4–ТЕПМ.7 .1 Техника пречишћавања И 8 30 30 5
.2 Управљање чврстим отпадом
.3 Горива и мазива
47. О–8.5–З.1 Завршни рад B.Sc. О 8 15 60 5
УКУПНО ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ: 375 390
УКУПНО ECTS 60
УКУПНО ECTS (ПРВА, ДРУГА, ТРЕЋА И ЧЕТВРТА ГОДИНА) 240

НАПОМЕНА: У силабусима предмета су написана имена наставника и сарадника, који су изводили наставу у академској години када је студијски програм лиценциран.