Акредитација метода испитивања металних материјала и производа од металних материјала – AISMA

Назив пројекта АКРЕДИТАЦИЈА МЕТОДА ИСПИТИВАЊА МЕТАЛНИХ МАТЕРИЈАЛА И ПРОИЗВОДА ОД МЕТАЛНИХ МАТЕРИЈАЛА – AISMA
Датум почетка/

завршетка пројекта

05.04.2021. / 15.10.2021.
Финансијер пројекта Агенција за развој предузећа Eda
Одобрени износ 88.000,00 KM
Руководилац пројекта Мр Ранка Гојковић
Чланови пројектног тима 1.      Проф. др Милија Краишник

2.      Проф. др Славиша Мољевић

3.      Проф. др Мирослав Милутиновић

4.      Доц. др Саша Продановић

5.      Мр Алексија Ђурић

6.      Мр Јелица Анић

Институције задужене за рад на пројекту Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет Источно Сарајево
Кратак опис пројекта Пројектом је ријешен проблем акредитације одређених метода испитивања у Лабораторији за заваривање и испитивање материјала, што је омогућило не само комерцијалну употребу лабораторије него и повећало потенцијал за примјену у научно-истраживачком раду. Опрема набављена кроз овај пројекат омогућила је Машинском факултету Источно Сарајево да комплетира процес испитивања металних материјала и производа од металних материјала.
Циљ пројекта Општи циљ

Акредитовање метода за подручје контроле, испитивања и цертификације металних конструкција и материјала са посебним акцентом на заварене спојеве.

Специфични циљеви

1.  Додатна набавка опреме неопходне за испитивање, контролу и акредитацију метода за испитивање металних материјала и производа од металних материјала;

2.  Едукација особља Машинског факултета у Источном Сарајеву у области контроле, испитивања и цертификације металних конструкција и материјала;

3.  Унапређење сарадње са малим и средњим предузећима (МСП);

4.  Унапређење развоја металопрерађивачке индустрије кроз сарадњу и пружање што квалитетнијих услуга МСП-ма;

5.  Развој компетенција код свршених студената из области цертификације и испитивања заварених спојева, металних конструкција и материјала;

6.  Унапређење научно-истраживачког рада на Машинском факултету Универзитета у Источном Сарајеву.

Значај пројекта У оквиру пројекта извршена је акредитације у подручјима:

LI 8 Механичка испитивања – LI 8.1 Метали и легуре и LI 12 Металографска испитивања – LI 12.1 (Микроскопска испитивања), – LI 12.2 (Макроскопска испитивања).

Набављена је опрема за испитивање материјала. Припрема узорака, абразивно резање, улијевање у калупе, брушење и полирање узорака, а затим третирање узорака са средствима за нагризање, омогућује комплетну припрему узорка за металографска испитивања. Микроскоп са увећањем до 2000X, камера и софтвер за анализу нове генерације, осим акредитованих метода за микроскопска и макроскопска испитивања заварених спојева и одређивање величине зрна, омогућава различита испитивања и анализе материјала.

У склопу пројекта, набављена је и опрема за мјерење и контролу која има значајну примјену и у комерцијалне сврхе.

У циљу обезбјеђења валидности резултата, извршена је калибрација (еталонирање) опреме која се користи у поступцима испитивања.

Кроз пројекат је извршена и едукација особља о коришћењу набављене опреме, као и о имплементацији стандарда ISO /IEC 17025.