Студијски програм – Механичка технологија обраде дрвета (МТОД)

ТРЕЋА ГОДИНА

Р.БР. ШИФРА ПРЕДМЕТА НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС СЕМЕСТАР БРОЈ ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ECTS
П В
23. О–5.5–ЗП.23 Основи аутоматског управљања О 5 45 30 6
24. О–5.5–ЗП.24 Транспортна средства О 5 45 30 5
25. О–5.4–МТОД.1 Наука о дрвету О 5 30 30 5
26. О–5.4–МТОД.2 Хидротермичка обрада дрвета О 5 30 30 5
27. О–5.4–МТОД.3 Пиланска обрада дрвета О 5 30 30 5
28. И–5.4–МТОД.1 .1 Површинска обрада дрвета И 5 30 15 4
.2 Лијепљење дрвета
29. О–6.4–МТОД.4 Управљање квалитетом О 6 30 30 5
30. О–6.4–ЗП.25 Економика и организација производње О 6 30 30 5
31. О–6.4–МТОД.5 Фурнири и плочасти производи од дрвета О 6 30 30 5
32. О–6.5–МТОД.6 Машине за обраду дрвета О 6 45 30 5
33. И–6.4–МТОД.2 .1 Дизајн уз подршку рачунара И 6 30 30 5
.2 Дизајн на бази експерименталних метода
34. И–6.4–МТОД.3 .1 Метод коначних елемената И 6 30 30 5
.2 Рачунарске симулације
35. О-6.0-СП.1 Стручна пракса О
УКУПНО ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ: 405 345
УКУПНО ECTS 60

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Р.БР. ШИФРА ПРЕДМЕТА НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС СЕМЕСТАР БРОЈ ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ЕЦТС
П В
36. О–7.4–МТОД.7 Пројектовање производних система О 7 30 30 5
37. О–7.5–МТОД.8 Алати и уређаји за обраду дрвета О 7 45 30 5
38. О–7.4–МТОД.9 Конструкција производа од дрвета О 7 30 30 5
39. О–7.4–МТОД.10 CNC технологије у обради дрвета О 7 30 30 5
40. И–7.4–МТОД.4 .1 Управљање пројектима И 7 30 30 5
.2 Шумска биомаса као енергент
41. И–7.4–МТОД.5 .1 Хидраулика и пнеуматика И 7 30 30 5
.2 Интегрисани менаџмент системи
42. О–8.4–МТОД.11 Одржавање техничких система О 8 30 30 5
43. О–8.4–МТОД.12 Аутоматизација производних система О 8 30 30 5
44. О–8.5–МТОД.13 Финална механичка обрада дрвета О 8 45 30 5
45. И–8.4–МТОД.6 .1 Композити од дрвета И 8 30 30 5
.2 Дрво у грађевинарству
46. И–8.4–МТОД.7 .1 Интегрални развој производа И 8 30 30 5
.2 Предузетничко инжењерство
47. О–8.5–З.1 Завршни рад B.Sc. О 8 15 60 5
УКУПНО ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ: 375 390
УКУПНО ECTS 60
УКУПНО ECTS (ПРВА, ДРУГА, ТРЕЋА И ЧЕТВРТА ГОДИНА) 240