Laboratorija za CNC mašine alatke i CIM sisteme

Rukovodilac laboratorije: Prof. dr Miroslav Milutinović
E-pošta:miroslav.milutinovic@ues.rs.ba

Oprema i djelatnosti laboratorije:

1. CNC glodalica Concept MILL 450

4 numerički upravljane ose

Mogućnost izrade dijelova do dimenzija 600x500x500 mm

2. CNC glodalica Concept MILL 250

4 numerički upravljane ose

3. CNC strug Concept TURN 450

Dodatni pogon za gonjene alate

Mogućnost izrade dijelova do 300 mm dužine i 210 mm prečnika

4. Računarska oprema i eksterno programabilne jedinice za CNC programiranje

Laboratorija posjeduje i simulacioni softver EMCO WIN NC koji omogućava studentima razvoj kreativnih sposobnosti u području modelovanja i simulacija procesa obrade.

Osnovna djelatnost laboratorije za CNC mašine alatke i CIM sisteme jeste naučno-istraživački rad u području modelovanja i simulacije obradnih procesa, projektovanje i simulacije obradnih procesa korišćenjem softerskog paketa CATIA, kao i programiranje CNC mašina alatki i CAM modelovanje.

U Laboratoriji se, takođe, sprovodi znatan dio nastavnog procesa na različitim  predmeta kroz niz auditornih i laboratorijskih vježbi.

Pored naučno-istraživačkog rada laboratorija raspolaže mogućnostima za niz komercijalnih aktivnosti, kroz programe obuke na CNC mašinama alatkama, kao i mogućnosti saradnje sa pravnim i fizičkim licima u oblasti obrade metala.

Svi elementi fleksibilne automatizacije omogućuju visoku fleskibilnost i produktivnost proizvodnih sistema za izradu složenih dijelova u pojedinačnoj i serijskoj proizvodnji. Osnovni i dopunski uslovi koje ispunjava CNC mašina alatka definišu njene mogućnosti. Osnovni uslovi podrazumjevaju da CNC mašina alatka mora ostvariti prvenstveno odgovarajuću tačnost obrade i kvalitet obrađene površine, a pri tome ostvariti visok nivo produktivnosti i ekonomičnosti. Dopunski uslovi podrazumjevaju više funkcionalnih karakteristika CNC mašina alatki, kao što su:  velike brzine rezanja, obrada u teškom režimu, velika pogonska snaga, velika statička i dinamička krutost mašinskog sistema, veliki stepen mehanizacije i automatizacije u manipulacionim procesima izmjene alata i obratka, kao i izmjenljivost modula i funkcionalnih sklopova.

Kompjuterski upravljane mašine alatke primjenjuju se za izradu obradaka sa prostorno složenim površinama, visokog kvaliteta obrađene površine i sa visokom tačnošću mjera i geometrijskih oblika.

Shodno prethodno navedenom, a u cilju unapređenja i afirmacije proizvodnog mašinstva i mašinske struke uopšte formirana je laboratorija za CNC mašine alatke i CIM sisteme.

Laboratorija je počela sa radom nakon implementacije projekta „Modernizacija Univerziteta u Istočnom Sarajevu“.