Катедра за термоенергетику и процесно машинство

Руководилац катедре: др Горан Орашанин, ванредни професор
Замјеник руководиоца катедре: др Давор Милић, доцент
Секретар катедре: Крсто Батинић, ма

Чланови катедре су:

Редовни професори:
др Душан Голубовић, Машински факултет Источно Сарајево
др Стојан Симић, Машински факултет Источно Сарајево

Ванредни професори:
др Горан Орашанин, Машински факултет Источно Сарајево
др Срђан Васковић, Машински факултет Источно Сарајево

Виши асистенти:
Јована Благојевић, ма, Машински факултет Источно Сарајево
Крсто Батинић, ма, Машински факултет Источно Сарајево

Предмети који припадају КТЕПМ на МФИС су:

I циклус студија, 240 ECTS

 • Компјутерске симулације процеса
 • Транспортни процеси
 • Увод у енергетику и процесну технику
 • Технологија обновљивих извора енергије
 • Транспорт флуида цијевима (изборни)
 • Термоенергетска постројења
 • Гријање и вентилација
 • Пројектовање процесних система
 • Енергетско процесна мјерења и управљање
 • Хемијске и биохемијске операције и апарати (изборни)
 • Технологија рециклаже отпада (изборни)
 • Турбине у индустрији (изборни)
 • Пумпе, компресори и вентилатори (изборни)
 • Хидраулика и пнеуматика
 • Термодинамика
 • Механика флуида
 • Топлотни и дифузиони апарати
 • Уљна хидраулика и пнеуматика
 • Пећи у индустрији
 • Процеси и опрема за заштиту животне средине
 • Сушење и хигротермички процеси (изборни)
 • Хидраулика и пнеуматика (изборни)
 • Техника климатизације
 • Расхладна постројења
 • Механичке операције и уређаји
 • Когенерација и системи даљинског гријања (изборни)
 • Котлови у индустрији (изборни)
 • Техника пречишћавања гасова (изборни)
 • Горива и мазива (изборни)

 

II циклус студија, 60 ECTS

 • Планирање експеримента
 • Термоенергетска анализа процеса
 • Процесна енергетика
 • Пројектовање и експлоатација термоенергетских постројења (изборни)
 • Процеси и постројења заштите животне средине (изборни)
 • Индустријска и комунална термоенергетска постројења (изборни)
 • Биотехнологија (изборни)
 • Примјена технологија обновљивих извора енергије (изборни)
 • Управљањем отпадом и отпадним водама (изборни)
 • Системи климатизације, гријања и хлађења (изборни)
 • Заштита ваздуха (изборни)

Основне информације о катедри:

КТЕПМ формирана је одлуком Сената Универзитета у Источном Сарајеву октобар 2014.год., а испуњењем законских услова за рад конституисана је у марту 2016.год.

Правилником о организацији и раду катедри на УИС и одлукама Сената одређена је матичност, организација, начин оснивања, надлежности, компетенције, начин рада, обавезе и одговорности.

КТЕПМ обједињује наставно- научно, сарадничко и научно истраживачко особље из области термоенергетике и процесног машинства без обзира у којој су организационој јединици доминантно ангажовани.

Матичност КТЕПМ је на Машинском факултету у Источном Сарајеву. Персонални састав КТЕПМ утврђује се на почетку сваке школске године и чине га одговорни наставници и сарадници на предметима у надлежности КТЕПМ, који се изводе на организационим јединицама УИС.

Основна дјелатност КТЕПМ везана је за модул енергетско процесно машинство на Машинском факултету Источно Сарајево.Катедра је надлежна и за предмете КТЕПМ и изборе одговарајућих одговорних наставника и сарадника на другим организационим јединицама ( ФПМ Требиње, Саобраћајни факултет Добој, ЕТФ Источно Сарајево, Педагошки факултет Бијељина, Технолошки факултет Зворник,..).

КТЕПМ пружа научну, стручну и персоналну подршку Центру за термотехнику и процесну технику ЦЕТЕП на Машинском факултету у Источном Сарајеву.

Предмети у надлежности КТЕПМ релевантни су за сљедеће области:

 • Термоенергетска и процесна постројења
 • Термотехничке инсталације
 • Климатизација, гријање и хладјење
 • Даљинско гријање
 • Термоенергетска опрема: размјењивачи, кондензатори, испаривачи, котлови, расхладни торњеви, топлотне пумпе
 • Термоенергетска, термотехничка и процесна мјерења
 • Обновљиви извори енергије: соларна, геотермална, хидроенергија малих токова, вјетроенергија, биомаса
 • Постројења за пречишћавање
 • Рециклажа отпада
 • Енергијска ефикасност
 • Системи заштите околине.

Научно истраживачки и стручни послови КТЕПМ су:

 • Анализа термоенергетских и процесних постројења
 • Израда студија и пројеката
 • Експериментална истраживања у лабораторијским условима и у експлоатацији
 • Изводјење гарантних и погонских мјерења
 • Извођење семинара и стручних радионица
 • Образовање студената и инжењера
 • Учешће у домаћим и међународним пројектима
 • Развој и примјена нових технологија
 • Учешће приједлогу подстицајних мјера
 • Повећање енергијске ефикасности