Katedra za mašinske konstrukcije i IDP

Rukovodilac katedre: dr Biljana Marković, redovni profesor
Sekretar katedre: V. ass. Aleksija Đurić, dr

Članovi katedre su:

Redovni profesori:
dr Biljana Marković – Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

Vanredni profesori:
dr Miroslav Milutinović – Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
dr Saša Prodanović – Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

Docenti:
dr Spasoje Trifković – Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
dr Nikola Vučetić – Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

dr Aleksija Đurić – Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

 

Predmeti koji pripadaju katedri:

Predmeti na Mašinskom fakultetu u Istočnom Sarajevu:

I ciklus studija – 240 ECTS

 • Inženjerska grafika
 • Mašinski elementi 1
 • Osnovi konstruisanja
 • Transportna sredstva (izborni)
 • Prenosnici snage
 • Zavarene mašinske konstrukcije (izborni)
 • Mašinski spojevi (izborni)
 • Razvoj mašinskih sistema
 • Građavinske i rudarske mašine (izborni)
 • Liftovi i žičare (izborni)
 • Mašinski elementi 2
 • Transportna sredstva
 • CAD – 3 D modelovanje (izborni)
 • CAD – Geometrijsko modeliranje
 • Konstrukcija vozila
 • Integralni razvoj proizvoda (izborni)
 • CAD – Konstruisanje uz pomoć računara
 • Ispitivanje konstrukcija
 • Virtuelni razvoj proizvoda (izborni)

 

II ciklus studija – 60 ECTS

 • Planiranje eksperimenta
 • Inženjersko modelovanje i simulacije
 • Industrijski dizajn (izborni)
 • Lake konstrukcije (izborni)
 • Savremene metode razvoja proizvoda (izborni)
 • Metalne konstrukcije (izborni)

Osnovne informacije o katedri:

Katedra za mašinske konstrukcije i inženjerski dizajn proizvoda nastala je odlukom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u periodu razvoja Univerziteta i podizanja kvaliteta rada, kada je sazrela svest o potrebi razdvajanja naučnih, ali i obrazovnih oblasti i potrebi određivanja matičnosti izučevanja pojedinih nastavnih i naučnih oblast (2012-2013. god).

Naravno, Katedra baštini tradiciju i koristi dobru praksu postojanja sličnih katedri na prostoru BiH, ali i cele bivše Jugoslavije, kao i sadašnjih katedri zemalja u okruženju, sa kojima ima izuzetnu saradnju na polju razmene znanja i zajednički aktivnosti, kroz realizaciju projekata i organizaciju zajedničkih konferencija i skupova.

Mašinske konstrukcije, dizajn, kreacija, nove ideje, inovativna rešenja su stari koliko i ljudski rod, a u današnjem vremenu aktinosti koje se sprovode u okviru ove katedre su mnogo više od toge. Imperativ razvoja svakog društva, industrije, mašinske tehnike posebno, je razvoj novih proizvoda i mašinskih sistema, u cilju zadovoljavanja zahteva savremenog tržišta i potrebe zadovoljavanja zahteva kupaca, do nivoa njihovih individualnih želja. Zato su predmeti koji se izučavaju u okviru ove katedre veoma bitni za budućnost razvoja mašinke tehnike i industrije, u celini.

Mašinske konstrukcija i inženjerski dizjan proizvoda obuhvataju izučavanja komponeneti mašinskih sistema od opšteg i posebnog značaja za oblast mašinske tehnike, njihovu konstrukciju, proračun, proveru nosivosti i funkcionlanosti, u cilju rešavanja praktičnih, konkretnih problema sa kojima se sreću mašinski inženjeri u praksi.

Pri tome, koriste se najnovija znanja iz oblasti, kao i metode i tehnika razvoja proizvoda koje se kroiste i u  svim razvijenim zemljama sveta, uz pomoć opreme koja je dostupna na Mašinskom fakultetu u Istočnom Sarajevu

Članovi katedri su visoko edukovani i kvalifikovani nasatavnici i saradnici, koje čine svi zaposleni Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji se bave temama naučne oblasti Mašinske konstrukcije, a održavaju nastavu i na drugim fakultetima, koji nisu matični za datu oblast. Ovo daje širinu u međusobnoj saradnji i komunikaciji između svih tehničkih fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.