Mašinski fakultet Istočno Sarajevo za studijske program Mašinstvo osnovnih i master studija, licencirao je module pod sledećim nazivima: Proizvodno mašinstvo, Inženjerski dizajn proizvoda i Termoenergetika i procesno mašinstvo. Studenti se osposobljavaju za primjenu stečenih znanja u navedenim oblastima, a centri pomažu u realizaciji nastavno- naučnih programa datih modula, u dodatnoj edukaciji inženjera (bachelor i master nivoa), kao i rešavanju konkretnih problema u kompanijama mašinske industrije i tehnike uopšte.

Centar za mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering, CeKORIN ima za cilj viši stepen organizovanosti, radi omogućavanje dostizanja kompleksnijeg nivoa znanja iz oblasti mašinskih konstrukcija, razvoja proizvoda i procesa, te inženejringa uopše, kako za studente mašinskih fakulteta, tako i za inženjere i sva tehnička lica koja rade u kompanijama mašinske indsutrije, te industrije uopšte. Kroz rad Centra realizuje se nabavka i primjena savremene opreme (hardverske, softverske, laboratorijske) za rješavanje konkretnih pitanja, iz date oblasti.
Potpuni naziv centra je:
UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU (UES)
MAŠINSKI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO (MF)
(CENTAR ZA MAŠINSKE KONSTRUKCIJE, RAZVOJ I INŽENJERING (CeKORIN))  
CeKORIN djeluje u skladu sa Statutom Mašinskog fakulteta i Statutom Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Vizija: Dostizanje liderske pozicije u okruženju pružanjem usluga konsaltinga, obuke (transfera znanja) i korištenja metoda i sistema razvoja novih i inoviranih proizvoda i procesa, u cilju podizanja rejtinga postojećih nacionalnih kompanije mašinske industrije i drugih srodnih privrednih grana na tržištu regiona, kao i šire. Podizanje nivoa znanja studenata i inženjera tehnike iz oblasti konstruisanja i razvoja proizvoda i procesa, koji uključuje metode, procese, menadžment, dizajn elemenata i parcijalne sisteme za kreiranje tehničkih sistema, kao sto su metode i sistemi za konstrukciju i testiranje prototipova, u cilju korištenja optimalnih performansi individualaca, u okviru timskog rada, pri realizaciji projekata, naročito internacionalnog karaktera (projekti zasnovani na međunarodnoj saradnji i kooperaciji).

Misija: Misija centra je primjena kompleksnih metoda i sistema u razvoju proizvoda, odnosno sistematski pristup traženja, nalaženja i ocjene, odnosno izbora konstrukcionog (dizajnerskog) rješenja, u cilju dobijanja kvalitetnih, tržišno konkurentnih proizvoda, kao i transfera znanja pri uočenim nedostacima u edukaciji studenata i inženjera tehnike.
 
1. Djelatnost CEKORIN

Djelatnost i istraživanja u okviru CeKORIN-a obuhvataju sledeće oblasti:

 • Unapređenje procesa razvoja i konstruisanja proizvoda;
 • Modeli, osnovni principi i metode u RP
 • Razvoj i izbor metoda za: planiranje cilja; analizu cilja: struktuiranje problema; traženje alternativnih rješenja; određivanje radnih karakteristika proizvoda; donošenje odluka; osiguranje postizanja cilja.
 • Modeliranje tehničkih sistema u području funkcije, fizičkih efekata i oblika;
 • Pravila, principi kao i mjesto i uloga oblikovanja u razvoju proizvoda;
 • Proračun i strukturna analiza konstrukcija za eksploatacione uslove;
 • Struktuiranje problema u RP.
 • Razvoj i konstruisanje varijantnih proizvoda
 • Ekološki aspekti u razvoju proizvoda
 • Metodološki pristup razvoju proizvoda sa aspekta tehnologičnosti;
 • Vizualizacija i interakcija u razvoju proizvoda
 • Životni ciklus proizvoda (PLM) i informacioni sistemi;
 • Životni ciklus sistema znanja i programski paketi za sisteme znanja.
 • Metode modeliranja i optimizacije procesa razvoja proizvoda;
 • Upravljanje inovacijama i tehnologijom u RP
 • Organizacija učenja kao fokus menadžmenta znanja;
 • Menadžment ljudskim resursima u procesu razvoja proizvoda.
 • Transfer znanja i efikasno iskorišćenje raspoloživog znanja.Timski rad. Evaluacija kompetencija učesnika u timu.
 • Menadžment varijantnim rješenjima i kompleksnošću.
 • Upravljanje inovacionim kooperativnim projektima.
 • Razvoj i primjena metoda za donošenje odluka u RP
 • Primjena metoda za osiguranje postizanja cilja.
 • Razvoj i konstruisanje prenosnika snage (reduktora i multiplikatora - zupčastih, pužnih, lančanih, kaišnih, frikcionih, planetnih prenosnika, varijatora, mjenjača, kombinovanih prenosnika)
 • Proračun pouzdanosti prenosnika snage.
 • Ispitivanje i dijagnostika mašinskih sistema i konstrukcija.
 • Razvoj i primjena aplikativnih softvera za konstruisanje.
 • Saradnja sa pojedinim radnim organizacijama na planu formiranja zajedničkih istraživačko-razvojnih timova.
 • Saradnja sa pojedinim radnim organizacijama na planu istraživanja i razvoja mašina različite namjene prema zahtjevima industrije.
 • Saradnja sa naučno-istraživačkim centrima u svjetu na planu izrade zajedničkih projekata EU (FP7, DAAD, Tempus, i dr.).
 • Saradnja sa naučno-istraživačkim centrima u svijetu na planu globalnog razvoja proizvoda.
 • Iniciranje kod državnih institucija i organa lokalne vlasti razvoj privrednog sistema u skladu sa svjetskim standardima za razvoj kvalitetnih, tržišno konkurentnih proizvoda.
 • Predlaganje i izrada idejnih rješenja za uvođenje svjetskih standarda za održivi razvoj za postojeće i novooformljene privredne i uslužne subjekte u njihov sistem poslovanja.
 • Davanje preporuka novih metoda u organizovanju poslovanja, kako bi se pomoglo preduzećima da se usmjere na razvoj i proizvodnju kvalitetnih, tržišno konkurentnih proizvoda, u cilju opstanka na tržištu.
 • Organizovanje CAD/CAE seminara korisnicima aplikativnih softvera u oblasti modeliranja, izrade konstrukcione dokumentacije, simulacija, primene metode konačnih elemenata u analizi naponsko deformacionog stanja konstrukcija (Solid Works, INVENTOR, Solid Edge, CATIA, Pro/ENGINEER, AutoCAD, Ansys, NASTRAN, PATRAN,...)
 • Razvoj i definisanje postupaka tehničke dijagnostike u procesu održavanja mašinskih postrojenja, prenosnika, željezničkih vozila.
 • Upravljanje projektima razvoja inoviranih proizvoda, u nacionalnim i inetrnacionalnim okvirima.
 • Inovacioni menadžment, transfer znanja;
 • Organizovanje edukativnih aktivnosti (obuke, kurseva, treninga, seminara, konferencija) za studente drugih visokoškolskih ustanova i inženjere iz prakse, u prostorijama centra ili na licu mjesta (u preduzećima ili kompanijama).
 

Slika 1. Područje primene CAD, CAM, CAP, CAE, CIM, CAA i CAT sistema

 
U prilogu su neki primeri razvoja inoviranih proizvoda, kao rezulatat rada studenata, uz korištenje postojećih znanja iz oblasti mašinskih konstrukcija i integrisanog razvoja proizvoda.
 
 

Slika 2. 3D prikaz mašine za istovremeno sečenje i ceđenje jabučastog voća

 
 
Slika 3. 3D prikaz mašine za istovremeno sečenje i ceđenje jabučastog voća (pogled odozgo)
 
 
Slika 4. Mašina za rezanje i bušenje keramičkih pločica
 
 
Slika 5. 3D model alata za bušenje keramičkih pločica
 
 

Slika 6. 3D model mašine za izvlačenje trupaca

 

Najnovije informacije

CAD - obavještenje

Obavještavaju se studenti da će se vježbe i ...

Inženjerski dizajn i MPS ...

II kolokvijum iz predmeta Inženjerski dizajn će ...

Razvoj mašinskih sistema ...

Obavještavaju se studenti da će se II kolokvijum ...

Mašinski elementi 1, ...

Obavještavaju se studenti da će se II kolokvijum ...

Proizvodne tehnologije - ...

Obavještavaju se studenti da se pitanja za I i II ...

Инжењерска графика, ...

Распоред вјежби за период од 22.01.2018. године ...

Online prijava ispita

KONTAKTIRAJTE NAS

MAŠINSKI FAKULTET
Vuka Karadžića 30
71126 Lukavica, Istočno Sarajevo
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
☏ +387 (0) 57 340 847
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Scroll to top